Meer kinderontvoeringen in zomer 2016

Bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) zijn deze zomer 34 ontvoeringen vanuit Nederland gemeld. Vorig jaar kwamen er 25 meldingen binnen en in 2014 waren dat er 19. De meeste kinderen zijn deze zomer naar Spanje ontvoerd, aldus het centrum IKO in een persbericht. Rusland en Turkije volgen.
In twee derde van de gevallen zijn de kinderen meegenomen door de moeder. Directeur van centrum IKO Coşkun Çörüz gaf in een reactie aan de NOS aan dat centrum IKO geen verklaring heeft voor het toenemend aantal ontvoeringen.
Kinderontvoeringen zijn trieste zaken. De achtergebleven ouders moeten leven met het gemis van hun kind(eren). Daarnaast kunnen achtergebleven ouders van leerplichtige kinderen problemen krijgen. Een kind kan alleen vrijstelling krijgen van de leerplichtwet als er sprake is van ziekte of studeren in het buitenland. Wanneer de achtergebleven ouder besluit om het kind dan maar uit te schrijven bij de school, is dat ook niet zonder risico. Dit kan het proces om het kind terug te laten komen naar Nederland bemoeilijken. Centrum IKO staat deze ouders juridisch bij.
Originele artikel

Echtscheiding is slecht voor gezondheid

Van PTSS (posttraumatische stressstoornis) en depressies tot en met eczeem en spierpijn, een echtscheiding kan, zonder de juiste begeleiding, een verwoestende uitwerking hebben op de gezondheid. Dat blijkt uit een groot aantal onderzoeken naar wat door experts wordt genoemd: het ‘divorce stress syndrome’.Onlangs concludeerden onderzoekers van de Universiteit van Michigan dat de gezondheid van mensen die scheiden sneller afneemt dan van mensen die getrouwd blijven. Uit het onderzoek bleek dat mannen vaker leiden aan gezondheidsproblemen op de lange termijn, terwijl vrouwen op de korte termijn tegen gezondheidsproblemen aanliepen. Veel gescheiden mensen hebben stressklachten, slaapproblemen of leiden aan depressies, maar ook fysieke klachten, zoals migraine of rugklachten, komen voor. Zogenoemde "high conflict divorce" worden door de onderzoekers in de Verenigde Staten gezien als de veroorzakers van PTSS, een stoornis die normaal gesproken voorkomt onder verkeersslachtoffers of militairen die in oorlogsgebieden zijn geweest. Professor David Pastrana uit Arizona, schrijver van het boek ‘Divorce Stress Syndrome’, geeft aan dat dit komt omdat mensen die scheiden dezelfde fases doorlopen als mensen die te maken krijgen met bijvoorbeeld een sterfgeval.Originele artikel

Indexering alimentatie 2017

Per 1 januari wordt de alimentatie jaarlijks geïndexeerd. Voor alimentatie geldt namelijk niet de algemene inflatiecorrectie, maar geldt een aparte wettelijke indexering. Ex-partners kunnen na een scheiding een alimentatieplicht hebben, voor zowel partner- als kinderalimentatie.Deze wettelijke indexering is afgestemd op de gemiddelde stijging van salarissen en het prijsniveau in Nederland. In november is de alimentatie-index van 2017 vastgesteld op 2,1%. Dit houdt in dat de alimentatie met ingang van 1 januari van dit jaar met 2,1% omhoog gaat. Dit gebeurt automatisch, maar moet door de betaler wel automatisch worden aangepast. In 2016 werd het alimentatiebedrag met 1,3% verhoogd. Wilt u weten wat deze indexering betekent voor u als alimentatie-ontvanger of -betaler? Bereken het met behulp van de rekentool Indexering Alimentatie, welke op iedere pagina van deze website te vinden is.
Originele artikel

Scheiden en wijzigen naam op paspoort

Gaan u en uw partner scheiden? En staat de achternaam van uw ex vermeld op uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart? Na uw huwelijk mag u zelf weten welke naam u gebruikt. Uw paspoort blijft na beëindiging van uw huwelijk geldig tot de datum die staat aangegeven op het paspoort. En vraagt u een nieuw paspoort aan?Dan kan het zijn dat u de vermelding e.v., oftewel ‘echtgenoot van’, wilt weglaten. Echter, het mag er ook op blijven staan. Wanneer u hertrouwt, zult u definitief afscheid moeten nemen van de achternaam van uw ex-partner. ID-kaarten, zoals paspoorten en rijbewijzen, worden overigens al enige tijd niet meer standaard op de aangehuwde naam uitgeschreven.Originele artikel

Hypotheekrente aftrekbaar als onderhoudsverplichting

Onlangs oordeelde het Hof in Den Bosch dat een man die op dit moment geen alimentatie verschuldigd is aan zijn ex-vrouw, toch de helft van de door hem betaalde hypotheekrente mag aftrekken als onderhoudsverplichting. In het echtscheidingsconvenant hebben beide ex-partners afgesproken dat zij de echtelijke woning zouden verkopen. Totdat de woning verkocht is, mag de vrouw erin blijven wonen. Daarna zal de man partneralimentatie gaan betalen.De man betaalt alle woonlasten. In de aangifte wordt daarom de ene helft van de hypotheekrente op normale wijze afgetrokken en de andere helft als onderhoudsvoorziening aangemerkt, ook wel alimentatie genoemd. Hoewel de inspecteur anders oordeelt, honoreert het hof het verzoek voor aftrek als onderhoudsvoorziening omdat de man alle woonlasten betaalt.
Overigens heeft artikel 3.111, vierde lid, Wet IB 2001 (scheidingsregeling) bepaald dat de voormalig echtelijke woning voor een periode van maximaal 24 maanden kan worden aangemerkt als eigen woning van de belastingplichtige die de woning heeft verlaten. Op basis hiervan kan de ex-partner, die gedeeltelijk eigenaar is van de woning maar deze niet meer bewoont, ten hoogste 24 maanden zijn aandeel in de hypotheekrente aftrekken.
Lees hier de uitspraak van het Hof Den BoschOriginele artikel

Echtscheiding beïnvloedt kwaliteit van leven kind

Augeo Jongerentaskforce en TNO hebben onderzoek gedaan naar de invloed van ingrijpende jeugdervaringen op de levenskwaliteit van kinderen. Ingrijpende jeugdervaringen zijn bijvoorbeeld emotionele mishandeling, seksueel misbruik of een scheiding. Aan het onderzoek namen ruim 600 kinderen deel in de leeftijd van 11 en 12 jaar, afkomstig uit heel Nederland.Opvallend is dat bijna de helft van de onderzochte kinderen aangaf wel eens te maken hebben gehad met een ingrijpende jeugdervaring. Een scheiding werd het vaakst genoemd, namelijk door ruim 25% van de kinderen. Bij bijna de helft van deze kinderen komt een echtscheiding voor in combinatie met een andere ingrijpende ervaring, zoals emotionele verwaarlozing. Uit het rapport blijkt dat kinderen zich ongelukkiger voelen naarmate zij meer ingrijpende jeugdervaringen hebben gehad. Ook kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden, ervaren een mindere kwaliteit van leven.
Originele artikel

Onduidelijkheid over pensioen na scheiding

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, blijkt dat veel Nederlanders niet weten welke financiële gevolgen een scheiding heeft voor hun pensioen. 34% van de respondenten geeft aan niet tevreden te zijn met de pensioenverdeling na scheiding.Dit is te zien in de Pensioenmonitor die Wijzer in Geldzaken presenteerde. Dat terwijl er in 2015 ruim 36.000 echtscheidingen plaatsvonden. Bij 36% van de scheidingen wordt geen aandacht besteed aan pensioenverdeling. In veel gevallen omdat de scheidende partners niet op de hoogte zijn van het in te vullen vereveningsformulier. Dit formulier moet binnen twee jaar worden opgestuurd naar de pensioenuitvoerder, zodat de pensioenverdeling wordt uitgevoerd. 72% van de scheidende stellen die hulp inschakelden van een mediator, scheidingsadvocaat of financieel adviseur, gaf aan niet door hun begeleider op het formulier te zijn geattendeerd. Met de Pensioenmonitor roept Wijzer in Geldzaken deze professionals op om hun cliënten tijdens het echtscheidingsproces te wijzen op dit formulier.

Pensioen in eigen beheer

Let op: bent u ondernemer en bouwt u pensioen op in eigen beheer, dan verandert er voor u het nodige met ingang van 1 januari 2017. De fiscale mogelijkheid van opbouw van pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Raadpleeg tijdig uw adviseur. Lees meer
Originele artikel

Hoge Raad oordeelt dat ontslagvergoeding buiten gemeenschap valt

Moet u bij echtscheiding uw ontslagvergoeding met uw ex-echtgenoot delen? Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, vallen alle bezittingen en schulden van u en uw echtgenoot in deze gemeenschap. Wanneer een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de gemeenschap ontbonden. 'Verknochte’ goederen en schulden vallen buiten de gemeenschap. In bepaalde omstandigheden worden ontslagvergoedingen als verknocht gekwalificeerd.Zo oordeelde de Hoge Raad onlangs dat indien in de stamrechtovereenkomst is bepaald dat de ontslagvergoeding is bestemd ter vervanging van toekomstig te derven inkomen, met vermelding van alle relevante fiscale bepalingen, deze verknocht is. Net als toekomstig loon valt de ontslagvergoeding ook niet in de gemeenschap. Aanspraken die betrekking hebben op de periode vóór ontbinding van de gemeenschap vallen in de gemeenschap. Enkel aanspraken die zien op de periode na ontbinding van de gemeenschap zijn verknocht. De man had overigens nog geen enkele periodieke uitkering uit de stamrecht B.V. ontvangen.
Een directeur-grootaandeel van een stamrecht B.V. kan bij echtscheiding betogen dat deze aanspraak verknocht is als uit de stamrechtovereenkomst voortvloeit dat de ontslagvergoeding dient ter vervanging van in de toekomst te derven inkomen. Daarnaast dient de directeur-grootaandeel te laten zien welk deel van de vergoeding betrekking heeft op de periode voorafgaand aan de indiening van het scheidingsverzoek, evenals het gedeelte op de periode hierop volgend. Dat laatste gedeelte valt buiten de gemeenschap en komt dan ook niet voor de helft aan de ex-partner toe.Originele artikel

Buddy voor kind van gescheiden ouders

Steeds vaker maken kinderen van gescheiden ouders gebruik van het buddysysteem. Hierbij worden de kinderen aan een student gekoppeld die ook kind is van gescheiden ouders en zich dus in een zelfde situatie heeft bevonden. Het buddysysteem is opgericht door Marscha Pinedo, kindertherapeut en zelf kind van gescheiden ouders.Zij kwam op het idee omdat het algemeen bekend is dat kinderen van gescheiden ouders zich vaak eenzaam voelen en soms het idee hebben tussen ouders in te staan. Een buddy biedt een luisterend oor. Doordat de buddy ervaringsdeskundige is, kan deze ook een adviserende rol hebben. Een kind dat een scheiding doormaakt ervaart vaak stress, een buddy kan een grote rol spelen gedurende de verwerking. In Radio EenVandaag komen buddykoppel Jennifer (21) en Brechtje (11) aan het woord.Originele artikel

Divorce Challenge: ruim 500 voorstellen om (vecht)scheidingen tegen te gaan

Hoe kunnen (vecht)scheidingen worden tegengegaan? Middels de Divorce Challenge, een initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt, riepen minister Van der Steur, kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en ervaringsdeskundige Amber Vermaas begin september iedereen op om ideeën aan te dragen.Er werden 506 voorstellen om het aantal (vecht)scheidingen te minderen ingediend. Een expertpanel beoordeelde deze voorstellen. De beste twaalf voorstellen mochten 1 december pitchen. Dianne Kroezen, voorzitter van de vFAS, is lid van het expertpanel en vertelt op de website divorcechallenge.nl: ‘Er zijn zoveel verschillende manieren om te scheiden. De een is niet slechter dan de ander, wel is het van belang dat deze manier bij jou specifieke situatie past en door deskundigen wordt uitgevoerd. Goede en vroegtijdige voorlichting is hierbij essentieel.’ Tijdens de slotbijeenkomst van de Divorce Challenge, op 14 december, maakt het expertpanel bekend welke voorstellen steun zullen krijgen van het ministerie.Originele artikel